REGULAMIN
REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
W VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JÓZEFA WYBICKIEGO
W GDAŃSKU
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Podstawa prawna:

 1. 154 w powiązaniu z art. 134 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 r., poz. 910).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego
  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1394).
 5. Ogłoszenie Ministra Edukacji Narodowej: Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022.
 6. Statut VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku.

§ 1

Przyjmowanie podań kandydatów do VII Liceum Ogólnokształcącego.

 1. Kandydat składający wstępnie dokumenty do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku posługuje się oryginałem lub kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginałem lub kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczonymi przez dyrektora szkoły podstawowej.
 2. W systemie rekrutacji elektronicznej kandydat posługuje się kopią świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopią zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty opatrzonymi numerem „1”.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia
  o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w punkcie przyjęć komisji rekrutacyjnej
  w VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 4. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek
  o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 5. Do podania o przyjęcie do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku należy dołączyć:
  1. oryginał lub poświadczoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej;
  2. oryginał lub poświadczoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty;
  3. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych;
  4. zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad lub konkursów,
   o których mowa w niniejszym regulaminie;
  5. Wniosek kandydata (załącznik 1 – do pobrania na stronie internetowej edu.gdansk.pl lub w sekretariacie szkoły);
  6. odpis aktu urodzenia.
 6. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 7. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.

 § 2

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym składania dokumentów

 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym składania dokumentów,

odbywać się będą zgodnie z harmonogramem:

 

Postępowanie rekrutacyjne

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

od 25 czerwca 2021 r.
do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych
w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach.

do 21 lipca 2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowa-nych do wybranej klasy.2)

22 lipca 2021 r.

godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 23 lipca 2021 r

do 30 lipca 2021 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do wybranej klasy. 3)

2 sierpnia 2021 r.  
godz. 14.00

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji
o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 3 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 5 sierpnia 2021 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy

przyjęcia

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające

(jeżeli VII Liceum Ogólnokształcące dysponować będzie wolnymi miejscami)

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 3 sierpnia 2021 r.
do 5 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych
w oświadczeniach w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 5 sierpnia 2021 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta wskazanych w oświadczeniach.

do 13 sierpnia 2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowa-nych do wybranej klasy. 4)

16 sierpnia 2021 r.

Godz. 12.00

Potwierdzenie woli przyjęcia przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia
o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone
w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 17 sierpnia 2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.
do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
do wybranej klasy

23 sierpnia 2021 r.
godz. 14.00

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji
o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

do 24 sierpnia 2021 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

26 sierpnia 2021 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia
o sporządzenie

uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy

przyjęcia

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

 

 

2) Załączniki 2                   3) Załączniki 3             4) Załączniki 4               5) Załączniki 5  

 

 1. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami w VII Liceum Ogólnokształcącym, po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły.

 § 3

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do klas pierwszych.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje suma punktów, możliwych do uzyskania w procesie rekrutacyjnym:
  1. punkty uzyskane w wyniku przeliczenia wyniku procentowego egzaminu ósmoklasisty po szkole podstawowej zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty przedstawione w procentach z języka polskiego
i matematyki przelicza się na punkty według zasady: wynik procentowy z ww. zakresów mnożony przez 0,35 pkt., a z języka obcego nowożytnego mnożony przez 0,3 pkt.

 1. punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia ucznia wymienione
  na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki oraz każdego z dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

celujący                  – 18 punktów

bardzo dobry         – 17 punktów

dobry                     – 14 punktów

dostateczny            – 8 punktów

dopuszczający        – 2 punkty.

 1. Sposób przeliczania innych osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  1. za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów;
  2. za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
  3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
   lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie
   z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty;
  1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    7 punktów,
   • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
    5 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 7 punktów,
   • tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,
   • tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;
  2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej
  5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;
  1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż w punktach b–e, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
   • międzynarodowym – 4 punkty,
   • krajowym – 3 punkty,
   • wojewódzkim – 2 punkty,
   • powiatowym – 1 punkt;
  2. za osiągnięcia w zakresie aktywność społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
   w szczególności w formie wolontariatu – maksymalnie 3 punkty.

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. b–f, wymienione
na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych
do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
.

 1. Kurator oświaty corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty zasady przeliczania na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej reguluje załącznik 6.
 3. Profile dla klas pierwszych zaplanowane na rok szkolny 2021/2022 i przedmioty punktowane
  ze świadectwa szkoły podstawowej:

 

 

Klasa

Nazwa klasy

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

 

I A

 

 

matematyczno-geograficzna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język hiszpański

Matematyka

geografia

język angielski

Przedmioty punktowane ze świadectwa szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, geografia, język angielski

 

 

I B

prawno-dyplomatyczna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język rosyjski

język polski

wiedza o społeczeństwie

geografia

Przedmioty punktowane ze świadectwa szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, geografia

Klasa

Nazwa klasy

Języki obce

Przedmioty rozszerzone

 

 

I C

 

 

humanistyczno-lingwistyczna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język hiszpański

język polski

język angielski

biologia

Przedmioty punktowane ze świadectwa szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, język angielski, biologia

 

 

I D

 

 

biologiczno-chemiczna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język hiszpański

biologia

chemia

język angielski

Przedmioty punktowane ze świadectwa szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, biologia, chemia

 

 

I E

 

 

medialno-lingwistyczna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język hiszpański

język polski

język angielski

wiedza o społeczeństwie

 

Przedmioty punktowane ze świadectwa szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie

 

 

I F

 

 

ekonomiczno-administracyjna

język wiodący:

język angielski

drugi język:

język niemiecki

lub język rosyjski

matematyka

geografia

wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane ze świadectwa szkoły podstawowej:

język polski, matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

 1. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, przyjmowani
  są do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w pierwszej kolejności.
 2. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
  na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decydują kryteria ustalone w 1–3.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
  z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia
  ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane będą pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 5. wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
 6. niepełnosprawność kandydata;
 7. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 8. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 9. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 10. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
 11. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 12. Kryteria, o których mowa w ust. 10, mają jednakową wartość. O przyjęciu będzie decydowała liczba spełnionych kryteriów.

 § 4

Tryb ogłoszenia wyników postępowania kwalifikacyjnego.

 1. Komisja rekrutacyja ogłasza wyniki postępowania rekrutacyjnego według wzorów stanowiących załączniki 2, 3, 4 i 5 niniejszego regulaminu.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
  i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do wybranej klasy VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku.
 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
  i kandydatów nieprzyjętych do wybranej klasy. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc.
 5. Listy, o których mowa w ust. 2 i 4, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie
  w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia
  do przyjęcia.
 6. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości
  także na stronie internetowej VII Liceum Ogólnokształcącego
  w Gdańsku lo7.edu.gdansk.pl
  .
 7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 4, jest określany
  w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 8. Kandydaci do szkoły, powinni dołączyć oryginały świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

 § 5

Tryb odwołań od postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 do klas I termin na: wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni.

 

Załączniki:

Załącznik 1. Wniosek kandydata o przyjęcie do VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
dla absolwenta szkoły podstawowej.

Załącznik 2. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I na dzień
21 lipca 2021 r.

Załącznik 3.  Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I na dzień 2 sierpnia 2021 r.

Załącznik 4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I na dzień
16 sierpnia 2021 r.

Załącznik 5. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy I na dzień 23 sierpnia 2021 r.

Załącznik 6. Zasady przeliczania na punkty ocen z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia
do egzaminu ósmoklasisty.