CZERWIEC 2024

W związku z zakończeniem roku szkolnego w sprawie płatności za czerwiec 2024 r. proszę przed dokonaniem przelewu indywidualnie kontaktować się mailowo z intendentem pod adresem: intendent@zso7.edu.gdansk.pl w celu ustalenia kwoty do zapłaty.

Proszę o każdej nieobecności dziecka, wycieczce , poinformować na początku miesiąca, jeszcze przed dokonaniem płatności, ponieważ jest to ostatni miesiąc rozliczeniowy w roku szkolnym 2023/2024

Termin płatności za obiady: do 5-go dnia miesiąca, którego dotyczy wpłata (wyjątek mogą stanowić płatności za wrzesień i styczeń - w tym przypadku termin będzie podawany na stronie internetowej szkoły)

Za datę spełnienia zapłaty należności uważa się datę obciążenia rachunku Rodzica.

Opłat za obiady należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany po wprowadzeniu umowy do systemu GPE przez pracownika szkoły i przekazany Rodzicowi drogą mailową na adres wskazany w umowie.

 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej)

Bierzemy udział w programie:

GDAŃSK jeMY ZDROWO - Jadłospis

Obiady wydawane są w godz. 10.35 – 13.45 (4 przerwy)

Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godz. 14.00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność, e-mailem na adres intendent@zso7.edu.gdansk.pl lub sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl, osobiście lub telefonicznie pod nr tel. (58) 302-85-20 wewn. 123 (sekretariat) lub 113 (intendent).

W przypadku zgłoszenia odpisów należność za odwołane obiady zostaje zarachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę należy rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc (przy płatności przelewem wskazany jest wcześniejszy kontakt z intendentem pod nr tel. (58) 302-85-20 wewn. 113 w celu uzgodnienia kwoty do zapłaty).

Rodzic odpowiada za prawidłową kwotę i prawidłowy opis przelewu. Jeżeli wpłata bankowa będzie za niska na pokrycie całego abonamentu, albo będą odliczenia za odwołania obiadów (odpisy), które nie zostały zgłoszone, wówczas powstanie niedopłata, od której zostaną naliczone odsetki zgodnie z ordynacją podatkową, jak dla nieopodatkowanych należności budżetowych.

W razie zwłoki w uregulowaniu comiesięcznej opłaty Szkoła może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, po uprzednim e-mailowym poinformowaniu Rodzica, z określeniem siedmiodniowego terminu
płatności względem zaległej należności. Za zwłokę w płatnościach zostaną naliczone odsetki
zgodnie z ordynacją podatkową, jak dla nieopodatkowanych należności budżetowych. Informacji o wysokości należnych
odsetek będzie udzielać upoważniony pracownik szkoły.

Jak zapisać się na obiady?

 • Podpisać umowę na obiady (prosimy, aby w miarę możliwości umowy były podpisywane przez tego samego rodzica/opiekuna, co w zeszłym roku szkolnym). Umowę w dwóch egzemplarzach prosimy złożyć w formie papierowej w skrzynce podawczej na portierni głównej (od strony dziedzińca). W przypadku samodzielnego drukowania umowy przez rodzica prosimy, aby umowa została wydrukowana na jednej kartce (dwustronnie). Prosimy o wypełnianie wszystkich pół w umowie, łącznie z numerem rachunku bankowego, nr telefonu i adresem mailowym, ponieważ bez tych danych nie będzie możliwości realizacji umowy
 • Obowiązuje dostarczenie umowy do 25-go dnia miesiąca z terminem rozpoczęcia korzystania z obiadów od  1-go dnia następnego miesiąca. Inne terminy po indywidualnym uzgodnieniu z intendentem (rozpoczęcie korzystania z obiadów nie wcześniej niż 7 dni od podpisania i dostarczenia umowy).

Umowę podpisujemy dla każdej osoby osobno.

Umowę prosimy wypełnić drukowanymi literami.

 • Dokonać opłaty za obiady  przelewem na indywidualny rachunek bankowy (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia, klasę oraz numer karty obiadowej – w przypadku uczniów, którzy nie posiadają karty, numer zostanie nadany po dokonaniu wpłaty w wysokości 1,10 zł na inny rachunek bankowy szkoły wskazany niżej).

  Numery indywidualnych rachunków bankowych do wpłat za obiady, które obowiązywały w zeszłym roku szkolnym pozostają aktualne.

  W przypadku uczniów, którzy nie korzystali wcześniej z obiadów informacje o indywidualnych rachunkach bankowych zostaną przekazane rodzicom/opiekunom drogą mailową na adres wskazany w umowie o korzystanie z obiadów – dopiero wówczas będzie można dokonać wpłaty.

  Przed wykonaniem przelewu należy wcześniej dostarczyć umowę. Przelewy, do których w momencie wpływu na konto szkoły nie będzie umowy, mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia. Bardzo prosimy, aby jeden przelew dotyczył tylko jednej osoby. Prosimy, aby nadawcą przelewu była osoba (rodzic), która podpisała umowę. Przelewy, które nie spełnią tych wymogów mogą zostać uznane jako saldo do wyjaśnienia.

  • Dokonać opłaty za kartę obiadową w wysokości 1,10 zł – dotyczy tylko nowych osób – na rachunek bankowy szkoły:

  Bank Pekao SA 05 1240 1268 1111 0010 3849 1842

  (UWAGA!!! Inny rachunek bankowy niż w przypadku płatności za obiady - wyłącznie do wpłat za kartę!!!)

  Odbiór kart odbywa się przy wejściu na stołówkę.
  Osoby, które korzystały ze stołówki i posiadają już kartę, nie kupują kolejnej.

  Jak zrezygnować z obiadów?

  1. Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej na druku, który stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu korzystania ze stołówki (dostępny poniżej). Rezygnację należy złożyć w sekretariacie szkoły do 25-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z obiadów.
  2. Brak uiszczenia opłaty za obiady nie jest równoznaczny ze złożeniem rezygnacji z korzystania z obiadów.
  3. Jeżeli nie wpłynie pisemna rezygnacja, należność za obiady zostanie normalnie naliczona przez system i będzie podlegać windykacji.