KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7
  w Gdańsku, ul. Chałubińskiego 13, 583028520, e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl.
 2. Dane kontaktowe do Inspektora Danych Osobowych: e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl, tel. 58 302 85 20.
 3. Administrator danych osobowych – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

 • wypełnienia i wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze;
 • wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym,
 • realizacji umów zawartych z kontrahentami;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • w niektórych przypadkach dane osobowe przetwarzane są na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wskazanym przy udzielaniu tej zgody.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 • podmioty wykonujące zadania publiczne w celach wynikających z przepisów prawa np. policja, sąd prokuratura, organ prowadzący szkołę
 • podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku przetwarzają dane osobowe w celu realizacji zadań ustawowych, dla których administratorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 2. Osobom, których dotyczy przetwarzanie danych osobowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7
  w Gdańsku przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądanie zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w danym momencie, (cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody od osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji celu, w którym te dane są z zbierane.
 4. Dane osobowe nie będą profilowane i nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 5. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.