ZASADY ZDALNEGO NAUCZANIA LUB INNEGO SPOSOBU KSZTAŁCENIA Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSK

   I ZASADY OGÓLNE

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik pracy na odległość – zdalnego nauczania lub innego sposobu kształcenia realizują je w szczególności:

   1) z wykorzystaniem:

     a) funkcjonalności Gdańskiej Platformy Edukacyjnej https://portal.edu.gdansk.pl/;

     b) aplikacji Microsoft Teams znajdującej się na platformie edukacyjnej GPE;

     c) funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/

     d) platform wydawnictw, których podręczniki ujęte są w Szkolnym Zestawie Podręczników;

     e) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych;

     f) materiałów edukacyjnych dostępnych w ofercie publicznej telewizji i radiofonii;

     g) materiałów wskazanych przez nauczyciela przedmiotu;

     h) innych platform edukacyjnych i komunikatorów – pod warunkiem uzyskania formalnej zgody dyrektora szkoły.

   2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;

   3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem/opiekunem prawnym przyjętych jako obowiązujące w szkole;

   4) przez informowanie rodziców/prawnych opiekunów o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, zajęciami rewalidacyjnymi.

 1. Zajęcia organizowane na rzecz ucznia objętego nauczaniem indywidualnym, kształceniem specjalnym, a w szczególności zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, dodatkowymi zajęciami lekcyjnymi związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą i innymi zajęciami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 
  1. odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji tych zajęć;
  2. do organizacji i prowadzenia ww. zajęć są zobowiązani nauczyciele, którym ten obowiązek został powierzony przed dniem czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7;
  3. nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia, organizują te zajęcia we współpracy z pedagogiem/psychologiem szkolnym, wychowawcą klasy i rodzicami ucznia, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, a ich realizację monitoruje pedagog/psycholog szkolny.
 2. Zajęcia w ramach zdalnego nauczania powinny być prowadzone zgodnie z zasadami higieny pracy uczniów oraz zasadami bezpieczeństwa pracy przy komputerze:
  1. wychowawca klasy zapoznaje uczniów podczas godziny do dyspozycji wychowawcy z zasadami pracy z wykorzystaniem komputera oraz z ćwiczeniami wskazanymi przy pracy z komputerem;
  2. plan lekcji uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia;
  3. zajęcia są zróżnicowane w każdym dniu tygodnia;
  4. rozkład zajęć uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
  5. praca zdalna łączona jest przemiennie z pracą własną ucznia.
 3. Zajęcia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 prowadzone są zgodnie z ustalonym planem lekcji w formie:
  1. zdalnej pracy nauczycieli za pomocą aplikacji Microsoft Teams;
  2. własnej pracy ucznia w oparciu o materiały przesłane przez nauczyciela do ucznia lub rodzica/opiekuna prawnego za pośrednictwem wychowawcy lub bezpośrednio.

 

 1. Obowiązuje plan zajęć, zakładający proporcje 1:2 lub1:3, czyli przy 1 godzinie ZDALNEJ PRACY – 2 lub 3 godziny PRACY WŁASNEJ ucznia w zależności od przedmiotu.
 2. Zajęcia lub konsultacje w trybie zdalnym mogą być nagrywane i udostępniane jedynie za zgodą dyrektora szkoły po uzyskaniu zgody nauczyciela, uczestników, rodziców uczniów/opiekunów prawnych (niepełnoletnich).
 3. Konsultacje rodziców z nauczycielami ustalane są indywidualnie przy wykorzystaniu Gdańskiej Platformy Edukacyjnej lub innej przyjętej formy komunikacji.

    II ZASADY DOTYCZĄCE OBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH

 1. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić obecność na zajęciach i odnotować w dzienniku elektronicznym.
 2. Frekwencję odnotowuje się wg następującej zasady:
  1. uczniom realizującym zajęcia we własnym zakresie (nauczyciel poprzedza temat słowami WŁASNA PRACA), wpisuje się „obecny”;
  2. uczniom uczestniczącym w zdalnych zajęciach (nauczyciel poprzedza temat słowami ZDALNA PRACA) wpisujemy „obecny”, a pozostałym „ns”;
  3. w przypadku, gdy uczeń nie potwierdził udziału w żadnej z ww. form wychowawca wpisuje „nieobecny”.
 3. Nieobecności uczniów na zajęciach mogą być usprawiedliwione nie tylko z powodu choroby, spraw rodzinnych, ale także problemów technicznych.
 4. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za ucznia uczestniczącego w zajęciach online.
 5. Frekwencja poniżej 50% obecności na zajęciach, w uzasadnionych przypadkach (np. problemów technicznych lub rodzinnych) nie musi skutkować nieklasyfikowaniem ucznia. Przypadki takie będą rozpatrywane indywidualnie przez wychowawcę, nauczyciela przedmiotu, psychologa/pedagoga i Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7.

      III ZASADY DOTYCZĄCE OCENIANIA

 1. Nauczyciel informuje klasę/grupę o formie sprawdzenia przyrostu wiedzy z danego zakresu treści podstawy programowej.
 2. Nauczyciel ustala sposób zaliczenia, sprawdzenia wiedzy mając na uwadze możliwości techniczne dostępne w danej klasie/grupie i dostosowuje je do tych możliwości.
 3. Praca ucznia może podlegać ocenie przy użyciu narzędzi dostępnych na platformie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej oraz na platformach wydawnictw, których podręczniki ujęte są w Szkolnym Zestawie Podręczników.
 4. Oceny wpisuje się do dziennika elektronicznego.IV PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU UCZNIÓW Z ZAJĘĆ ZDALNEGO NAUCZANIA W ZSO NR 7 w GDAŃSKU
 5. Wychowawca monitoruje możliwości organizacyjne i merytoryczne pracy uczniów z wykorzystaniem przyjętych rozwiązań teleinformatycznych oraz utrzymuje kontakt z uczniami i ich rodzicami/prawnymi opiekunami.
 6. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapobiegania wykluczeniu uczniów, niemających możliwości korzystania przyjętych narzędzi teleinformatycznych, a w szczególności z aplikacji Microsoft Teams, przez przekazanie materiałów dla uczniów do pracy własnej oraz zdalnej na kolejny tydzień. Nauczyciel przekazuje materiały wychowawcom do każdego piątku w formie tabeli (załącznik 1, 2).
 7. Wychowawca monitoruje na bieżąco frekwencję uczniów i kontaktuje się z rodzicami i uczniami, w celu ustalenia przyczyny absencji.
 8. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są jak najszybciej poinformować nauczyciela przedmiotu lub wychowawcę o trudnościach ucznia w uczestniczeniu w zajęciach, aby można było ustalić sposób pomocy oraz wsparcia dla dziecka, np. inny sposób przekazywania materiału i sprawdzania wiedzy.

Dokumenty do pobrania: