ZARZĄDZENIE NR 30/2022

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7

w Gdańsku

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie:

ustalenia drugiego języka obcego w klasach pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku w roku szkolnym 2022/2023.

Działając na podstawie:

 §39 ust. 1 pkt 7 Statutu VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku:

„§39 1. pkt 7 W ramach swoich kompetencji Dyrektor szkoły w szczególności: (…)

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych i wszystkich wewnętrznych regulaminów, uchwał i zarządzeń;

w powiązaniu z wymaganiami §4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639 z 2020 r, poz. 1008 z 2021 r., poz.1534 z 2021 r., poz.658 z 2022 r.):

§ 4 1. Dyrektor szkoły, uwzględniając ramowy plan nauczania, ustala dla poszczególnych
klas i oddziałów tygodniowy rozkład zajęć,”
dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7, zarządza co następuje:

  1. Potwierdza, że od dnia 1 września 2022 r. drugim językiem obcym nowożytnym nauczanym w klasie: 1ALO, grupie jn-j1; 1BLO, grupie jn-j1; 1CLO, grupie jn-j1; 1DLO, grupie jn-j1; 1ELO, grupie jn-j1; 1FLO, grupie jn-j1; 1GLO, grupie jn-j1 i jn-j2 oraz 1HLO, grupie jn-j1 i jn-j2 jest język niemiecki nauczany na poziomie III.2.0.
  2. Język niemiecki w grupach wskazanych w §1 ust. 1 jest nauczany w wymiarze
    2 godzin tygodniowo w okresie roku szkolnego, tj. od 1 września 2022 r.
    do 23 czerwca 2023 r.

Ustala, że: 1. od dnia 1 listopada 2022 r. drugim językiem obcym nowożytnym, nauczanym
w klasie 1ALO, grupie jh-j2; 1BLO, grupie jh-j2; 1CLO, grupie jh-j2; 1DLO,
grupie jh-j2; 1ELO, grupie jh-j2; 1FLO, grupie jh-j2 jest język niemiecki
na poziomie III.2.0.

  1. Język niemiecki w grupach wskazanych §2 ust. 1 będzie nauczany w wymiarze:
  • 2 godzin tygodniowo w okresie od 1 listopada 2022 r. do 15 stycznia 2023 r.
  • 3 godzin tygodniowo w okresie od 30 stycznia 2023 r. do 23 czerwca 2023 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                               Marcin Hintz

                                                                                               Dyrektor szkoły

Uzasadnienie:

            Ustalenie języka niemieckiego jako drugiego języka obcego nowożytnego,
we wszystkich grupach językowych w klasach pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia realizacji wymaganego, tygodniowego wymiaru godzin drugiego języka obcego nowożytnego w klasie pierwszej liceum ogólnokształcącego, określonego Ramowym Planem Nauczania dla liceum ogólnokształcącego, w tym liceum ogólnokształcącego specjalnego dla uczniów w normie intelektualnej: niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 658).

            Należy wskazać, że bezpośrednią przesłanką do ustalenia języka niemieckiego, jako drugiego języka obcego nowożytnego we wszystkich klasach pierwszych VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, jest brak możliwości zatrudnienia nauczyciela innego języka obcego nowożytnego, w szczególności języka hiszpańskiego, pomimo podjętych starań, aby zapewnić nauczyciela zgodnie z wymaganiami prawa i oczekiwaniami środowiska szkolnego.

            Zarządzenie podjęto po przeprowadzeniu konsultacji z Radą Rodziców VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, uczniami i rodzicami uczniów oraz wychowawcami klas pierwszych.

Podjęcie niniejszego zarządzenia zapewnia trwałość i ciągłość nauczania drugiego języka obcego nowożytnego, co umożliwi spełnienie zapisów prawa, niezbędnych do zrealizowania wymagań podstawy programowej kształcenia ogólnego, a tym samym warunków klasyfikacji rocznej, celem dokonania promocji uczniów do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego.