KOMUNIKAT DYREKTORA - konsultacje dla uczniów - VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku

28.05.2020

KOMUNIKAT NR 28/2020

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

z dnia 27 maja 2020 roku

w sprawie organizacji konsultacji dla uczniów

Szkoły Podstawowej nr 3 i VII Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 i VII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, a w szczególności z nauczycielami przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty i egzaminem maturalnym, za pośrednictwem nauczania zdalnego z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams Gdańskiej Platformy Edukacyjnej – ta forma konsultacji jest rekomendowana z uwagi na ograniczenia wynikające z obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego oraz obowiązujących przepisów prawa.

Uczeń powinien zgłosić potrzebę odbycia konsultacji w czasie zajęć z nauczycielem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

W szczególnej sytuacji, uzasadnionej względami dydaktycznymi, wychowawczymi lub wymogami dostosowań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wymagającej bezpośredniego spotkania z nauczycielem na terenie szkoły, uczeń albo jego rodzic ma możliwość umówienia konsultacji za pośrednictwem sekretariatu szkoły, tel. 58 302 85 20 lub e-mail: sekretariat@zso7.edu.gdansk.pl

W przypadku umówienia tego spotkania przez nauczyciela, nauczyciel informuje sekretariat szkoły, celem zapewnienia warunków przeprowadzenia konsultacji zgodnie z wytycznymi „Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół dostępnych, m.in. na https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

            Uczestnicy konsultacji będą zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do ww. procedur, ich realizacja nie eliminuje jednak w pełni ryzyka związanego z możliwością zakażenia wirusem COVID-19. Wobec powyższego proszę o rozważne decyzje w zakresie inicjowania bezpośrednich spotkań i konsultacji.

powrót do góry