KOMUNIKAT NR 24/2020

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

  z dnia 4 maja 2020 r.

w sprawie

nowych zasad rekrutacji

do VII Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2020/2021

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

 

 

Informuję, iż w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Podstawa prawna:

 • 11 b i § 13 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.)
 • Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 657)

 

wprowadza się zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego do klas I
w VII Liceum Ogólnokształcącym na rok szkolny 2020/2021:

 Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie stosuje się harmonogramu rekrutacji ogłoszonego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem nr 3/2020 z dnia
  31 stycznia 2020 r.
 2. postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I będzie przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Dodatkowe miejsce opublikowania wyników postępowania rekrutacyjnego

 

 1. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku lo7.edu.gdansk.pl.

Nowy terminy potwierdzenia okoliczności wskazanych
w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły

 

 1. zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączonych do wniosku, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o potwierdzenie tych okoliczności.
 2. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas
  I publicznych szkół ponadpodstawowych termin dla przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i dla wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na potwierdzenie okoliczności wskazanych w oświadczeniach dołączonych do wniosku o przyjęcie do szkoły wynosi 5 dni.

 

Nowe terminy trybu odwoławczego

 1. w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klas I termin na: wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia, wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej i rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wynosi 3 dni.


  Postępowanie uzupełniające

 1. W roku szkolnym 2019/2020 nie przeprowadza się postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do klas I w VII Liceum Ogólnokształcącym.

                                                                             Marcin Hintz

                                                                             Dyrektor

                                                                             Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7

                                                                             w Gdańsku