KOMUNIKAT NR 25/2021

DYREKTORA

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W GDAŃSKU

  z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie

organizacji zajęć wspomagających uczniów

w okresie 20 września 2021 r. – 28 listopada 2021 r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku działając na podstawie § 10f Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zobowiązuje wychowawców oddziałów klasowych do  przekazania rodzicom uczniów lub pełnoletnim uczniom, 
w terminie do 9 czerwca 2021 r., informacji dotyczącej zajęć wspomagających oraz wzoru deklaracji, a rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów do złożenia, w terminie do
18 czerwca 2021 r., pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia w orgaznizowanych w szkole zajęciach wspomagających z danego przedmiotu tj. języka polskiego w szkole podstawowej, matematyki w liceum ogólnokształcącym.

Wzór deklaracji stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego komunikatu.

Niezłożenie deklaracji lub złożenie jej po terminie może skutkować brakiem możliwości przyjęcia na zajęcia wspomagające.

Deklaracje można złożyć u wychowawcy klasy, w punkcie obsługi interesantów lub przesłać skan na adres e-mail szkoły.

 

Uzasadnienie:

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku informuje, że:

 1. W okresie od 20 września 2021 r. do 28 listopada 2021 r. planuje organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności
  z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, zwanej dalej zajęciami wspomagającymi. Zajęcia wspomagające mogą być prowadzone jedynie w kontakcie
  z uczniami, a ich realizacja nie może trwać dłużej niż do 22 grudnia 2021 r.
 2. Zasady organizacji zajęć wspomagających zostały opisane w Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 983)
 3. Zajęcia wspomagające zostaną zorganizowane dla uczniów:
 1. oddziałów klas 4 i 5 Szkoły Podstawowej nr 3 w zakresie wspomagania uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości z języka polskiego (edukacja polonistyczna)
 • klasa czwarta - zajęcia dla jednej grupy międzyoddziałowej 4A/4B/4C
  w wymiarze 10 godzin
 • klasa piąta - zajęcia dla jednej grupy oddziałowej 5A w wymiarze 10 godzin

     b. oddziałów klas pierwszych, drugich i trzecich VII Liceum Ogólnokształcącego w zakresie wspomagania uczniów w opanowaniu i utrwaleniu            wiadomości z matematyki

 • klasy pierwsze – zajęcia dla 6 grup oddziałowych 1AL, 1BL, 1CL, 1DL, 1EL, 1FL
 • klasy drugie – zajęcia dla 6 grup oddziałowych 2AL, 2BL, 2CL, 2DL, 2EL, 2FL
 • klasy trzecie – zajęcia dla 7 grup oddziałowych 3AL, 3BL, 3CL, 3DL, 3EL, 3FL, 1GL
 • klasy trzecie – zajęcia dla 7 grup oddziałowych 3LA, 3LB, 3LC, 3LD, 3LE, 3LF, 1LG

Zajęcia wspomagające są organizowane w grupie oddziałowej, jeżeli na te zajęcia zgłosi się co najmniej 10 uczniów danego oddziału. Jeśli na zajęcia zgłosi się mniej niż
10 uczniów są one organizowane w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej na zasadach określonych w § 10g ust. 6 Rozporządzenia.

Podstawą do wskazania języka polskiego (edukacji polonistycznej) w szkole podstawowej i matematyki w liceum ogólnokształcącym jest Diagnoza potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i VII Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzona przez zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwietniu 2021 r.

 1. Informuję, że realizacja zajęć, a w tym udział uczniów w zajęciach, będą dokumentowane zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 11 (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664).