W roku szkolnym 2019/2020 ustala się następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w:

I.   VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Gdańsku:

1)   14.10.2019r.      Dzień Edukacji Narodowej.

2)   19.11.2019r.     Próbny egzamin maturalny z j. polskiego w zakresie podstawowym i rozszerzonym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II).

3)   20.11.2019r.      Próbny egzamin maturalny z matematyki w zakresie podstawowym i rozszerzonym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II).

4)   21.11.2019r.      Próbny egzamin maturalny z języków obcych nowożytnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym (dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II).

5)   08.06.2020 r.     Pisemny egzamin maturalny z j. polskiego, poziom i rozszerzony (dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II).

6)   09.06.2020 r.     Pisemny egzamin maturalny z matematyki, poziom podstawowy (dzień wolny od  zajęć edukacyjnych dla uczniów klas I i II).

7)   10.06.2020 r.     Pisemny egzamin maturalny z j. angielskiego, poziom podstawowy i rozszerzony (dzień wolny od  zajęć edukacyjnych dla  uczniów klas I i II).

8)   12.06.2020 r.          Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami  ustawowo wolnymi od pracy.

II.   Klasy I, II i III Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku:

1)   14.10.2019r. Dzień Edukacji Narodowej.

2)   12.06.2020r.  Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.

III.  Klasy VII i VIII Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku:

1)   14.10.2019 r.    Dzień Edukacji Narodowej.

2)   12.06.2020 r.  Dzień przypadający pomiędzy dwoma dniami ustawowo wolnymi od pracy.”

3)   16.06.2020 r. Egzamin Ósmoklasisty – część humanistyczna (dzień wolny od  zajęć edukacyjnych dla uczniów klas VII).

4)   17.06.2020 r. Egzamin Ósmoklasisty – część matematyczno-przyrodnicza (dzień wolny od  zajęć edukacyjnych dla uczniów klas VII).

5)   18.06.2020 r. Egzamin Ósmoklasisty – część językowa (dzień wolny od  zajęć edukacyjnych dla uczniów klas VII.

     W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych szkoła organizuje   zajęcia wychowawczo-opiekuńcze odpowiednio w formie zajęć stacjonarnych w siedzibie szkoły lub nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiednio do warunków funkcjonowania jednostek systemu oświaty określonych przez Ministra Edukacji Narodowej w § 2 ust. 1 Rozporządzenia z 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.).”